Training Course : เรกิ ระดับ 1

REIKI  
1ST DEGREE

เรียนรู้การบำบัดเรกิระดับ 1 Shoden

SHODEN - 1ST DEGREE

เรกิระดับที่หนึ่ง โชเด็น

 

เรกิคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติในจักรวาล เป็นรูปแบบหนึ่งของการแพทย์ทางเลือก การบำบัดด้วยเรกิคือการที่ผู้ฝึกเรกิเข้าไปสัมผัสกับพลังงานนั้นและเหนี่ยวนำมันลงมาบำบัดเยียวยาผู้ป่วยหรือผู้รับการบำบัดโดยพลังงานนั้นมีผลกับเราในหลายๆส่วนดังนั้นเรกิจึงถือเป็นการบำบัดแบบองค์รวม กล่าวคือเป็นการบำบัดทั้งในระดับกายภาพ ระดับจิตใจ อารมณ์ และระดับจิตวิญญาณ ส่งผลโดยตรงกับพลังชีวิตและความสมดุลของพลังในร่างกาย โดยพลังงานบำบัดจะไหลผ่านมือของผู้บำบัดที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพลังงานธรรมชาตินั้นกับผู้รับการบำบัด วิธีการบำบัดในเรกิระดับโชเด็นทำได้โดยการวางมือทั้งสองข้างบนหรือเหนือร่างกายใกล้กับจุดหรือตำแหน่งที่ต้องการเยียวยาของผู้รับการบำบัด

ภายในคลาส คุณจะได้เรียนรู้
 

 • เรื่องของพลังงาน

 • กระบวนการของการเกิดโรค

 • ประวัติของเรกิ

 • จักระ

 • มุทราโดยเฉพาะท่าที่ปรับพลังงานให้แต่ละจักระ

 • โยคะโดยเฉพาะท่าที่ปรับพลังงานให้แต่ละจักระ

 • สมาธิเพื่อความละเอียดของประสาทสัมผัส

 • เรกิระดับ 1 โชเด็นถ่ายทอดพลัง

 • ฝึกเขียนมันตราเรกิระดับ 1

 • การวางมือและท่าบำบัดมาตราฐานของระดับ 1

 • การเตรียมตัวก่อนการบำบัด

 • การเคลียร์พลังหลังการบำบัด

 • การฝึกฝนเพื่อความก้าวหน้า และ

 • ทดสอบการบำบัดเรกิระดับ 1