• เรื่องของพลังงาน

 • กระบวนการของการเกิดโรค

 • ประวัติของเรกิ

 • จักระ

 • มุทราโดยเฉพาะท่าที่ปรับพลังงานให้แต่ละจักระ

 • โยคะโดยเฉพาะท่าที่ปรับพลังงานให้แต่ละจักระ

 • สมาธิเพื่อความละเอียดของประสาทสัมผัส

 • เรกิระดับ 1 โชเด็นถ่ายทอดพลัง

 • ฝึกเขียนมันตราเรกิระดับ 1

 • การวางมือและท่าบำบัดมาตราฐานของระดับ 1

 • การเตรียมตัวก่อนการบำบัด

 • การเคลียร์พลังหลังการบำบัด

 • การฝึกฝนเพื่อความก้าวหน้า และ

 • ทดสอบการบำบัดเรกิระดับ 1

©2017 By BetterMind BY Kru P'Ton.